ศึกษาการปฏิบัติตามศีล 5 ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านชุมชนคุ้งยาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทัย เอกสะพัง, พระครู โกศลศรัทธาธรรม, ดิเรก นุ่นกล่ำ

Abstract


วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามศีล 5 ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านชุมชนคุ้งยาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี      2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามศีล 5 ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านชุมชนคุ้งยาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกันและ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามศีล 5 ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านชุมชนคุ้งยาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ชาวบ้านชุมชนคุ้งยาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมด  422   คน  กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง R.V. Krejcie และ  D.W. Morgan  ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t – test, F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffé)

 

ผลการวิจัยพบว่า         

1) การปฏิบัติตามศีล 5 ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านชุมชนคุ้งยาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสุราเมรัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ ด้านอทินนาทาน ส่วนด้านมุสาวาท มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2)  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามศีล 5 ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านชุมชนคุ้งยาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน แตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001   ที่มีอายุต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่มีอาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามศีล 5 ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านชุมชนคุ้งยาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า ควร หลีกเลี่ยงการประกอบอาชีพขัดกับศีลธรรม เช่น ค้าสัตว์ที่มีชีวิตรองลงมาคือ รู้เท่าทันถึงโทษของ สุรา ของมึนเมาที่มีต่อร่างกายและ ควรมีการจัดอบรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ให้แก่ประชาชน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com