การศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรม โดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, พระครู พรหมเขตคณารักษ์, พระสุริยา สุริโย

Abstract


การศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของ วัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  3) เพื่อเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ อายุ ต่างกัน และ  4) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริม    การอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ประชากรที่ใช้ใน  การวิจัยเป็นเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม โดยใช้หลักสูตรพุทธธรรม ของวัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 กลุ่ม รวม จำนวน 640 คน ทำการสุ่มอย่างง่ายแบบยกชั้น โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถใกล้เคียงกัน จึงสุ่มโดยจับฉลากมา 1 กลุ่ม จาก 6 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2556 ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 116 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งใช้ในการฝึกอบรม และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์       การฝึกอบรม จำนวน 4 ตอน ตอนละ 10 ข้อ รวมเป็น 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิง พรรณนา คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบความผลสัมฤทธิ์ ด้วยสถิติทดสอบที t – test (Independent Samples) และเปรียบเทียบความพึงพอใจด้วยสถิติทดสอบที t – test (dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช    พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม หลังการฝึกอบรม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ  22.80  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านพัฒนากาย  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ24.14     ด้านพัฒนาศีล  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ  20.95 ด้านพัฒนาจิต  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 23.53 และด้านพัฒนาปัญญา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ  22.59

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม พบว่าผลสัมฤทธิ์ หลังจากฝึกอบรม สูงกว่า ก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ค่า t เท่ากับ 37.378 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านพัฒนากาย ผลสัมฤทธิ์ หลังจากฝึกอบรม สูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ค่า t-test เท่ากับ 24.439 ด้านพัฒนาศีล ผลสัมฤทธิ์ หลังจากฝึกอบรม สูงกว่า ก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ที่ค่า       t-test  เท่ากับ 22.469 ด้านพัฒนาจิต ผลสัมฤทธิ์ หลังจากฝึกอบรม สูงกว่า ก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ค่า t-test เท่ากับ 26.847  และด้านพัฒนาปัญญา ผลสัมฤทธิ์ หลังจากฝึกอบรม สูงกว่า ก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ค่า t-test  เท่ากับ 25.074      

3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยาวชน   ค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจในการเข้าอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านการบริหารการจัดการ มากที่สุด ( = 4.23) รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร ( = 4.23) ด้านความประทับใจและสำนึกที่ได้รับจากกิจกรรม ( = 4.21) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม  ( = 4.17)    และด้านการฝึกอบรม  ( = 4.02) ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามเพศและอายุ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการเข้าอบรม ในทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. แนวทางส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้ารับการอบรม เห็นว่า ด้านการบริหาร การจัดการ ส่วนใหญ่เสนอว่า ควรมีการปรับตารางเวลาให้มีเวลาในการทำกิจกรรมมากขึ้น รองลงมาเห็นว่าควรจัดกิกจรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมมากกว่านี้ ในด้านการฝึกอบรม  เห็นว่า เวลาในการฝึกอบรมน้อยไป กิจกรรมเยอะไปจนไม่มีเวลาพัก และควรเพิ่มเวลาในการเข้าฐานต่างๆ ในด้านหลักสูตร       ส่วนใหญ่เห็นว่า กิจกรรมหลักสูตรมากเกินไป และควรมีเวลาในการอบรม 5 วัน 4 คืน ด้านความประทับใจ ส่วนใหญ่มีความประทับใจในการอบรมมาก รองลงมา ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรม และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  ส่วนใหญ่เห็นว่า สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รองลงมา ทำให้มีสติ ไม่ประมาท

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com