การศึกษาวิเคราะห์พุทธธรรมในสาขาวิชาชีวิตและความตาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เริงชัย หมื่นชนะ

Abstract


พุทธธรรม คือ ธรรมะ ที่เป็นค􀄞ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีถึง ๘,๔๐๐๐ ธรรมขันธ์(กอง)
ที่พระองค์ได้ศึกษาค้นพบเกี่ยวกับความจริงตามธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตและได้น􀄞ำออกมาเผยแผ่เปิดเผยแก่ชาวโลก ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกนี้หรือไม่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ตาม ความจริง
ตามธรรมชาตินั้น ๆ ก็มีอยู่แล้ว สาขาวิชาชีวิตและความตาย เป็นสาขาวิชาเดียวและเป็นสาขาแรกที่เปิด
ในประเทศไทยที่ให้ความสนใจศึกษาพุทธธรรมที่สามารถน􀄞ำไปใช้ท􀄞ำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและความตายและได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ พบว่า นิสิตที่สนใจเข้ามาศึกษานั้นมีทั้งที่
เป็นเยาวชนวัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ มีทั้งจบปริญญาโท ปริญญาเอก อาชีพก็มีหลากหลาย
เข้ามาศึกษา แต่ละคนที่เข้ามาก็มีค􀄞ำถามที่อยากจะค้นคว้าหาความจริง (Touch or stock of knowledge) เกี่ยวชีวิตและความตาย จากผลการวิจัย พบว่า ในปี ๒๕๕๒ นิสิตใช้พุทธธรรม ๗ พุทธธรรม คือ ความตาย(๒) ไตรสิกขา (๑) กรรม (๑) เบญจศีลและเบญจธรรม (๑) มรรคมีองค์แปด (๑) และ วิปัสสนากรรมฐาน(๑) ๒๕๕๓ (๑๖ พุทธธรรม) ๒๕๕๔ (๒๓ พุทธธรรม) ๒๕๕๕ (๑๘ พุทธธรรม) ๒๕๕๖ (๘ พุทธธรรม) และ ๒๕๕๗ (๒๐ พุทธธรรม) ในแต่ละปี นิสิตมีการใช้พุทธธรรมแตกต่างกัน เพราะว่านิสิตแต่ละรูป/คนจะมีแนวคิดในการเลือกพุทธธรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเหมาะสมกับวิทยานิพนธ์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th