รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส􀄞ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชาตรี วงค์สายสิน, ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

Abstract


การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ ๒) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ๓) เพื่อประเมินรูปแบบของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ วิธีด􀄞ำเนินการวิจัย ประชากร เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส􀄞ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ􀄞ำนวน ๒,๔๘๘ คน กลุ่มตัวอย่าง จ􀄞ำนวน ๓๔๔ คน เครื่องมือในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ คู่มือการใช้รูปแบบ และแบบประเมินรูปแบบ โดยกระบวนการการสัมภาษณ์ การสอบถาม การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ การจัดท􀄞ำ คู่มือการใช้ และการประเมินรูปแบบ สถิติในการวิจัย เป็นการวิเคราะห์ความเรียง ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ๑) องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ มี ๕ องค์ประกอบ ด้านการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาแบบแผนความคิด ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการพัฒนาทีมการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบการคิด ๒) ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้รูปแบบที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการด􀄞ำเนินงานตามองค์ประกอบการพัฒนา ๓) ผลการประเมินรูปแบบ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความเป็นไปได้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th