คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอม ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

พระมหาถนอม อานนฺโท, พระครู ศรีปัญญาวิกรม, ปิยวัฒน์ คงทรัพย์

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส􀄞ำรวจโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยท􀄞ำการศึกษาส􀄞ำรวจโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมที่มีอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์จ􀄞ำนวน ๖๙ แห่ง จากนั้นด􀄞ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เรื่องคุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์กับนักวิชาการ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกลุ่มปราสาทขอม ประชาชน คณะสงฆ์ ข้าราชการ และปราชญ์ท้องถิ่น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th