ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย

รัชนี บินยาเซ็น, กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

Abstract


บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยใช้สถิติการหาค่าจำนวน การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบความสัมพันธ์ด้วยการหาค่าความแปรปรวน(Tolerance และค่า VIF) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์แปลผลและนำเสนอ

          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง ๓๐-๔๐ ปีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี ๕-๑๐ ปี และรับตรวจสอบต่ำกว่า ๕๐ แห่งธุรกิจต่อปี นอกเหนือจากการสอบบัญชีให้ปรึกษาด้านบัญชีหรือภาษี การอบรมและสัมมนาด้านการบัญชี,การสอบบัญชีหรือด้านอื่นๆ มากกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยด้านการปฏิบัติงานโดยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ ด้านการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบอยู่ในระดับมาก ด้านความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านความมีคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมาก มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ผลการทดสอบสมมติฐานได้รับการสนับสนุน ข้อเสนอแนะคือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานโดยความรู้ความสามารถด้วยความชำนาญอย่างระมัดระวังรอบคอบมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีและทักษะทางวิชาชีพบัญชีอย่างสม่ำเสมอจะเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพในการปฏิบัติทางงานการสอบบัญชียิ่งขึ้นไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th