47 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้ยา อย่าให้ยาฆ่าคุณ

สุชญา ศิริธัญภร

Abstract


47 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้ยา อย่าให้ยาฆ่าคุณ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th