สมันตปาสาทิกา : มารยาทที่พึงประสงค์ในอริยวินัย

สมิทธิพล เนตรนิมิตร

Abstract


สมันตปาสาทิกา เป็นหนังสืออธิบายความพระวินัยปิฎก เรียกว่า อรรถกถาพระวินัย ของนิกายเถรวาท มีเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ (มีองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ เป็นต้น) และร่องรอยพัฒนาการของพระไตรปิฎกในเกาะลังกา  ในบทนำ ผู้แต่งระบุว่าเค้าโครงของสมันตปาสาทิกา ได้มาจากอรรถกถาเก่าที่มีอยู่ในลังกา

          คำว่า อริยวินัย เกี่ยวข้องกับสมันตปาสาทิกา อริยวินัยเป็นแนวปฏิบัติสำหรับอริยชนในสังคมที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้น  มีเอกลักษณ์แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ ในเวลานั้น

          ปัจจุบัน สมันตปาสาทิกา คณะสงฆ์ไทยใช้เป็นคู่มือของนักเรียนบาลีชั้นประโยค ๖, ๗, ๘


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th