จารึกโคกสวายเจก : จารึกภาษาบาลีในอาณาจักรเขมรโบราณ


Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลจารึกโคกสวายเจก (K.754) จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย และศึกษาสารัตถะ พร้อมทั้งการใช้ภาษาบาลี ผลการศึกษาพบว่า จารึกหลักนี้เป็นจารึกหลักสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่สันนิษฐานว่าคงจะตั้งมั่นแล้วในรัชสมัยของพระเจ้าศรีนทรวรมัน (พ.ศ. 1839-1852) เนื้อความในจารึกเริ่มด้วยบทประณามพจน์นอบน้อมต่อพระรัตนตรัย และบอกถึงศักราชที่พระเจ้าศรีนทรวรมันขึ้นครองราชย์ และพระราชกรณียกิจบางประการของพระองค์ ในส่วนของการใช้ภาษาบาลี พบว่ามีการใช้สังเกตสังขยาคือคำศัพท์สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคำเรียกตัวเลขทั่วไปเพื่อบอกศักราช และมีการแต่งชื่อเฉพาะของภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณให้เป็นภาษาบาลี

Kok Svay Cek inscription : Pali inscription in Ancient Khmer

This article aims to translate Kok Svay Cek inscription (K.754) from Pali text into Thai, study their substance, and using Pali. The result of study shows that this inscription was an important inscription which shows the influence of Theravada Buddhism in Cambodia under the reign of Srindravarman (C.E. 2382-2395). It was opened with the invocation of the Three Gems of Theravada Buddhism. Its contents followed the telling the Inauguration of the Srindravarman’s monarch and the Royal’s duties. In the part of using Pali it shows that there is using the Sanketa Sankhya which the symbol of numeral Era and composed the Sanskrit and Old Khmer proper names into Pali.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


108/5 Moo 2, Homkret Sub-district, Samphran district, Nakhonpathom province 73110

E-mail: thanee.suw@mcu.ac.th

ISSN: 2539-5777