ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สุขสันต์ จันทะโชโต

Abstract


บทคัดย่อ

            บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีสังคมชาวพุทธที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี การวิจัยใช้ทั้งการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย (Factor Analysis) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่หัวหน้าครัวเรือนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๓๖๐ ครัวเรือน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยเน้นที่การการสัมภาษณ์เชิงลึก

            ผลการวิจัยพบว่า 

            การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีค่าเฉลี่ยเป็นปัญหา/ปฏิบัติไม่ได้มากที่สุด คือ การทำตนให้เป็นอิสระ หลุดพ้น เป็นนายเหนือโภคทรัพย์ มีค่าเฉลี่ย (=๒.๖๔๑๖) รองลงมา คือ ทำการโดยใช้ปัญญา สุภาพ ไม่ดื้อด้าน ยินดีรับฟังผู้อื่น เสงี่ยมงาม รักความประณีต สะอาด เรียบร้อย พูดจาน่าฟัง ทั้งกายก็อ่อนโยนไม่หยาบคาย มีค่าเฉลี่ย (=๒.๖๐๐๐) และน้อยที่สุด คือ การไม่คบชู้สู่หา มัวหมกมุ่นในเพศ ประพฤติดี มีวินัย ตั้งอยู่ในศีล ๕ มีค่าเฉลี่ย =๒.๒๕๐๐)

            ผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ๒ ปัจจัย คือ ปัญหาการครองตนเพื่อความสุขในชีวิต ประกอบด้วยตัวแปร ๑๘ ตัว ซึ่งมีค่าน้ำหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง ๐.๗๖๖ ถึง ๐.๕๗๑ มีค่า Eigen values = ๒๐.๘๒๘ ค่าร้อยละของความแปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยที่ ๑ = ๖๗.๖๐๖ ปัจจัยนี้จึงมีความสำคัญเป็นอันดับที่ ๑ และปัจจัยที่ ๒ เรียกว่าปัญหาคุณธรรมในการครองตน ประกอบด้วยตัวแปร ๑๒ ตัว ซึ่งมีค่าน้ำหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง ๐.๗๙๖ ถึง ๐.๖๐๙ มีค่า Eigen values = ๑.๑๗๐ ค่าร้อยละของความแปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยที่ ๒ = ๓.๘๙๘ ปัจจัยนี้มีความสำคัญเป็นอันดับที่ ๒     

คำสำคัญ: การดำเนินชีวิต วิถีสังคมชาวพุทธ หลักพุทธศาสนา ชุมชนในเขตเทศบาล

 

ABSTRACT

            The object for the research of factors affecting Buddist Society’s ways-of-living in a case-study on the ways-of-living according to Buddist Doctrines of people in the municipality community of Lopburi Province is the study of important factors affecting their ways-of-living and their consistency to the confiscation in the social municipality community of Lopburi Province. The research employs mix-methodology in both quantitative and qualitative analysis, statistical-descriptive analysis and factors analysis. The samples used in the research consist of 360 heads-of-family in the municipality community of Lopburi Province. But, for the qualitative analysis the researchers stress on in-depth-interview of experts of 8 social leaders of the Community.

            The researchers find in the case-study that factors affecting Buddist Society’s ways-of-living in  the municipality community of Lopburi Province are problems which most people cannot do ; i.e. getting for one-self freedom, releasing one-self from the life and death circle, and overcoming of materialism. The mean valve for this factor is (2.6416). The next factor is the problem of working intelligently, being polite and not stubborn, ready to accept other people’s opinion; care for neatness, cleanliness and tidiness ; talking sweetly, gently and not being rude; the mean value for this factor is (2.600); lastly, the factor of non-sexual indulgence. Good behavior and discipline, living a Punja-Sila way of-life,

            The research results by factor-analysis find that The factor mast affecting Buddist Social ways-of living and a case study of the ways-of-life according to Buddist Doctrines for peoples belonging to the municipal community of Lopburi Province, consist of two factor; i.e. the factors most affecting a happy life comprise of 18 variable having variable-weight ranging from 0.571, an Eigen values of 20.282, and the percentage of variable explainable by the first factor is 67.606. Then, this is the most important factor. The second factor is the problem of the virtues of self-living, which comprises of 12 variables with variable-weight between 0.796 and 0.609 and on Eigen values of 1.170. The percentage of variables explainable by the second factor is 3.898. So, this factor is the second –most important factor.

Keyword: Ways-of-Living, Buddhist Society’s Ways-of-Living, Buddhist Doctrines, Municipal Community 

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.