การผสมผสานวิธีสอน

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

Abstract


บทคัดย่อ

          วิธีสอนมีให้เลือกหลากหลายวิธี การสอนโดยทั่วไปมักใช้วิธีสอนหลาย ๆ วิธีร่วมกัน  เพราะวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างเท่านั้น ไม่สามารถสนองวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ครอบคลุม จำเป็นต้องใช้วิธีอื่นๆ เพิ่มเติม  ผู้สอนจึงควรต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสอน  ยิ่งมีมากเท่าไรก็จะยิ่งช่วยให้มีทางเลือกมากขึ้นเท่านั้น โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของบทเรียน บรรยากาศ ผู้เรียนและผู้สอน การผสมผสานวิธีสอนหลายวิธีเข้าด้วยกัน นอกจากจะช่วยให้การสอนบรรลุผลด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ ได้มากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้การเรียนการสอนสนุก น่าสนใจ และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้ดีขึ้น การใช้วิธีสอนที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่เสมอ 

คำสำคัญ :  การผสมผสานวิธีสอน

 

ABSTRACT

There are many alternative ways of teaching. the common teaching method is to combine several methods because each method has some specific features and cannot serve all learning objectives. It is essential to employ other additional methods. Teachers then should have understanding of teaching methods. The more knowledgeable the teachers are, the more alternatives they have. Purposes of the lesson, environment, learners and instructors should be considered. The combination of teaching methods helps not only achieve more learning outcomes, attitudes and skills but also makes lessons enjoy able and interesting. It also betters classroom environment. Using a variety of teaching methods helps learners to be eager to learn continuously.

Keywords: combination of teaching methods


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.