สิทธิในการกำหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชนท้องถิ่น: มโนทัศน์และกรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภิรัชญา วีระสุโข

Abstract


บทคัดย่อ

            สิทธิในการกำหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชนเป็นสิทธิของประชาชนที่จะมีเสรีภาพในการกำหนดสถานะทางการเมืองของตนเอง และมีเสรีภาพที่จะติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตนเองได้ โดยนัยนี้ สิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นสิทธิทางกฎหมายและกำหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หลักการเกี่ยวกับสิทธิในการกำหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชนไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ไว้โดยชัดแจ้ง การศึกษาวิจัยกรณีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-บางสะพาน (กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพาน) จะทำให้เห็นถึงข้อสนับสนุนเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสิทธิในการกำหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชน โดยสามารถสรุปได้ว่าสิทธิในการกำหนดการตัดสินใจตนเอง             มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดสิทธิทางธรรมชาติ ซึ่งดำรงอยู่ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ความเข้มแข็งและการพึ่งพิงตนเองของชุมชนคือปัจจัยความสำเร็จที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถใช้สิทธิในการกำหนดการตัดสินใจของตนเองได้  

 

คำสำคัญ :  สิทธิในการกำหนดการตัดสินใจตนเอง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

               บ้านกรูด-บางสะพาน

 

ABSTRACT

            Community’s right to self-determination is the right of people to freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. In this regard, it is considered as a legal right and contained in international law. However, the principle of community’s right to self-determination has not been expressly prescribed in Constitution of the kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997) and 2550 (2007). The case study of Ban Grut - Bangsaphan environment and natural resource conservation group (Ban Grut - Bangsaphan conservation group) was conducted to provide empirical support for community’s right to self-determination.  It can be concluded that right to self-determination was closely linked with the idea of natural rights, which claim existence of unwritten constitutional rights. The community strength and self-reliance are success factor which local people can exercise their right to determination.

Keywords:  Right to self-determination, Ban Grut - Bangsaphan environment and natural resource conservation group

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.