วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

Indexed in tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือน เมษายน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่

* กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม -เมษายน กำหนดออก เดือนเมษายน
ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม กำหนดออก เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม กำหนดออก เดือนธันวาคม                                                                                      


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 3, No 3 (2016): ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓

Table of Contents

บทความวิจัย

พระครูเมตตา มงคลวิศิษฐ์
PDF
พระราช เมธี
PDF
พระครูวิวิธ กาญจนคุณ
PDF
ญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน
PDF
พระครูปฐม เจติยานุรักษ์
PDF
พระครูอุทัย ธรรมานุกูล
PDF
พระมหาเผด็จ กุสโล
PDF
พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู
PDF
พระครูภาวนา วิริยานุโยค วิ.
PDF
พระครูขันติ วโรภาส
PDF
ประจักษ์ กิตฺติเมธี
PDF
พระครูอุทัย พัฒนโกศล
PDF
เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
PDF
พระสำราญ ปภสฺสโร
PDF
กนกรัตน์สิริ ทวีสุข
PDF