วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

Indexed in tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือน เมษายน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่

* กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม -เมษายน กำหนดออก เดือนเมษายน
ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม กำหนดออก เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม กำหนดออก เดือนธันวาคม                                                                                      


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 4, No 3 (2017): ปีที่ 4 ฉบับที่ ๓

Full Issue

View or download the full issue PDF ()

Table of Contents

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ทรงพรรณ ชยทตฺโต
PDF
ศิริชัย ฐานุตฺตโร
PDF
อำพล อพโล
PDF
สมศักดิ์ บุญปู่
PDF
เสน่ห์ เดชะวงศ์
PDF
อภิชิต เหมือยไธสง, ณฐอร เจือจันทร์, ทรงวุฒิ ศรีวิไล
PDF
วัชนันท์ เพ่งสุข, สุภัทรา คงเรือง, จริยาภรณ์ รุจิโมระ
PDF
ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์, กีรติ ศรีวิเชียร, วริสรา จุ้ยดอนกลอย
PDF
เบญญาภา หลวงราช
PDF
สิทธิชัย สุขสมกลิ่น, อมรัตน์ สนั่นเสียง, สุภัทรา คงเรือง
PDF
ปนัดดา แก้วศรี, รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
PDF
ลัดดาวัลย์ นุชนารถ, สุภัทรา คงเรือง, วริสรา จุ้นดอนกลอย
PDF
ณัฐพล กองทอง
PDF
พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
PDF
สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา, , ประชัน ชิชะกุล
PDF
พีรวัฒน์ ชัยสุข, ประวิทย์ ชัยสุข
PDF