MCU eJournals System


 

วารสารทั้งหมด


บัณฑิตวิทยาลัย    JOURNAL OF GRADUATE STUDIES REVIEW
คณะสังคมศาสตร์    JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา    JOURNAL OF MCU PEACE STUDIES (JMPS)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี   MAHACHULA ACADEMIC JOURNAL
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์    JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES(JIBS)
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ    JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BUDDHIST UNIVERSITIES (JIABU)
คณะครุศาสตร์    วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์
วิทยาเขตนครสวรรค์   วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง    วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
วิทยาเขตขอนแก่น   วารสารธรรมทัศน์
วิทยาเขตขอนแก่น   วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี   JOURNAL OF MCU BUDDHAPANYA REVIEW (JMBR)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ BUDDHIST RESEARCH JOURNAL
คณะมุษยศาสตร์   JOURNAL OF BUDDHIST PSYCHOLOGY
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ    JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES COLLEGE(JIBSC)
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี   ASIA PACIFIC JOURNAL OF RELIGIONS AND CULTURES (AJRC)
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส    JOURNAL OF MCU PALISUEKSABUDDHAGHOSA REVIEW
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ    JOURNAL OF MCU NAN REVIEW
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   BUDDHACAKRA
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์   JOURNAL OF MCU SOCIAL DEVELOPMENT (JMSD)
ศูนย์อาเซียนศึกษา    BUDDHIST ASEAN STUDIES JOURNAL
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์    วารสารพุทธบริหารการศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์   วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทัศน์

วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตแพร่   

   วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
   
JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES 
  JOURNAL OF GRADUATE STUDIES REVIEW MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY, PHRAE CAMPUS
 

 
Page Header Logo

Journal of Graduate Studies Review

ISSN : 1905-1603

Indexed in   Group 1

1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
       การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
       กำหนดการเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ
       ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน / ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม / ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม       

       อ่านวารสารทั้งหมด...

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Social Science Review

 Indexed in   Group 1

 

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน / ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม / ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม


วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจบบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม

เปิดอ่านวารสาร

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Peace Studies (JMPS)

ISSN : 2287-0962 (Print)
ISSN : 2539-6765 (Online)

Indexed in tci_75_03 Group 1

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Mahachula Academic Journal

Indexed in tci Group 1

วัตถุประสงค์

     วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการ ราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
     ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย ๒ ท่านต่อบทความ
     ทรรศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทรรศนะของความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
        

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารธรรมทัศน์ (Dhammathas Academic Journal)

วัตถุประสงค์
                   1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
                   2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
                   3. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธ บูรณาการ
 

Indexed in tci Group 1

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of International Buddhist Studies (JIBS)

Indexed in tci

The Journal of International Buddhist Studies(JIBS) is available in two formats: print and electronic. The print version was published on 2009, ISSN 1906-6244 (print). And it started in electronic format on 2015, ISSN 2586-9620  (online)

Aims and Scope: to promote and distribute knowledge in the areas of Buddhist, Social Sciences and Humanities. 
Frequency of Issue: Twice per year (June and December)
Language: English
Types of Journal: Academic/Scholarly Journal
Access: Subscription Needed
Indexed & Abstracted: Yes
Policy: Double blind peer-reviewed
Contact & Submission e-mail: brimcu@gmail.com

Buddhist Research Institute, MahachulalongkornrajavidyalayaUninversity
Telephone : 035-248072 Fax: 035-248073 E-mail : brimcu@gmail.com
Web site : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JIBS/

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)

Indexed in tci

The Journal of the International Association of Buddhist Universities is an academic journal published twice a year (1st issue January-June, 2nd issue July-December). It aims to promote research and disseminate academic and research articles for researchers, academicians, lecturers and graduate students. The Journal focuses on Buddhism, Sociology, Liberal Arts and Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences. All the articles published are peer-reviewed by at least two experts. 

        The articles, submitted for The Journal of the International Association of Buddhist Universities , should not be previously published or under consideration of any other journals. The author should carefully follow the submission instructions of The Journal of the International Association of Buddhist Universities including the reference style and format.
        Views and opinions expressed in the articles published by The Journal of the International Association of Buddhist Universities, are of responsibility by such authors but not the editors and do not necessarily reflect those of the editors.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

Indexed in tci

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

Indexed in tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือน เมษายน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่

* กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม -เมษายน กำหนดออก เดือนเมษายน
ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม กำหนดออก เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม กำหนดออก เดือนธันวาคม                                                                                      

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

Indexed in tci

หลักการและเหตุผล

            วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ และองค์ความรู้ที่สำคัญเนื่องจากเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ความคิดที่ได้จาการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

            ในการนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์   รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Indexed in tci

วัตถุประสงค์

             1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

             2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ด้านอีสานศึกษา  และด้านวิปัสสนาศึกษา

             3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

     บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)
      ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารพิมลธรรม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 

 

กำหนดการออกวารสาร

             ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มิถุนายน รูปเล่ม กรกฎาคม)

             ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)

 

 

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

     วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา
     บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน  พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  วารสารไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มิถุนายน รูปเล่ม กรกฎาคม)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความ มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของวารสาร คณะบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Buddhist Studies

Journal of Buddhist Studies

          วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

         

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษาเป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมวิทยา พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม และรัฐศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา (Journal of Buddhist Studies)  อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารพุทธศาสศตร์ศึกษากำหนด

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 ธันวาคม)

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Social Development (JMSD)

ISSN : 2539 - 5718 
วัตถุประสงค์และขอบเขต:
เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ด้านการพัฒนาสังคม, สังคมวิทยา,
เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กำหนดการออกวารสาร : ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)
ภาษา : พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประเภทของวารสาร : Academic / Scholarly Journal
การอ้างอิง : APA Style (นาม - ปี)
นโยบาย : Double - blind peer - reviewed พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์: 035-248000 (8278) mobile : 086 263 2570  e-mail:  jsocdev@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.journal-socdev.mcu.ac.th/

ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
สำหรับฉบับอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Buddhapanya Review (JMBR)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน (ออนไลน์ เมษายน)
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม (ออนไลน์ สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม (ออนไลน์ ธันวาคม)

        วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
         บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาศรีทวารดี จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาศรีทวารวดี อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
         ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร มจร พุทธปัญญาศรีทวารวดี ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 
     

 

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus

          วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ แก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาศาตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์  เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๒ ท่าน

          บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

            ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธ์ในการคัดลอก แต่ให้ระบุถึงการอ้างอิง

กำหนดเผยแพร่

ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Asia Pacific Journal of Religions and Cultures (AJRC)

ISSN : 2586-9019 (online)

Aims and scope

Asia Pacific Journal of Religions and Cultures is an interdisciplinary journal seeking an engagement between scholars working across a range of disciplinary fields, including religious studies, cultural studies, critical theory and Interdisciplinary of humanities and social sciences. Lying at the interface between the study of religion and other academic studies of culture. In particular, the journal will consider why cultural studies have hitherto neglected the significance of religious manifestations in cross-cultural perspectives, and define ways in which the discipline of religious studies needs to engage with other areas of contemporary critical and cultural.
The principal aim of Asia Pacific Journal of Religions and Cultures is to promote critical investigation into all aspects of the study of religions, cultures and Interdisciplinary of humanities and social sciences, particularly from scholars with an innovative and multidisciplinary focus.

Frequency of Issue: Twice per year (June and December) (1st issue January-June, 2nd issue July-December).

Peer Review Policy:

All research articles published in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymised refereeing by at least two anonymous referees.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Buddhist Education and Research

           Journal of Buddhist Education and Research is an international journal aiming to promote and disseminate knowledge in the areas of Buddhist studies integrated with other fields of education and research. 
Publishing Schedule
            Number 1 (January-June)
            Number 2 (July – December)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Buddhist ASEAN Studies Journal

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาในมิติของศาสนา ศิลปะ  และวัฒนธรรม ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงบูรณาการที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม

View Journal | Current Issue | Register

Asean Journal of Religious and Cultural Research (AJRR)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Buddhist Psychology

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา จิตวิทยา พุทธจิตวิทยา ภาษาศาสตร์   และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงบูรณาการที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
         2. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

        บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)
        ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

กำหนดการออกวารสาร

       ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มิถุนายน รูปเล่ม กรกฎาคม)

        ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)

 

 

 

View Journal | Current Issue | Register

วารสารปรัชญาสาส์น

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ Buddhist Research Journal

วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ ภาษาไทย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Journal of MCU Buddhism Review

View Journal | Current Issue | Register

Journal of MCU Buddhist Review

View Journal | Current Issue | Register

Asian Journal of Arts Managment

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร พะเยาวิชาการ

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร.พุทธศาสตรศึกษา ภูกระโดง

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสาขาวิชา ศาสนา ปรัชญา พระพุทธศาสนา ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา และเพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย 

View Journal | Current Issue | Register

Journal of International Buddhist Studies College(JIBSC)

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review

วารสาร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์
วารสารราย ๖ เดือน
ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคมวัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศาสนา
    และปรัชญา พระพุทธศาสนา วิปัสสนาภาวนา บาลีพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต
    สังคมวิทยาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนัก
    วิชาการนักวิจัยจากสถานบันอุดมศึกษา องค์กรต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
    วิชาการและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Nan Review

๑. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่

๒. เพื่อให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Buddhacakra

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพุทธบริหารการศึกษา

วารสารพุทธบริหารการศึกษา มจร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่

* กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม -เมษายน กำหนดออก เดือนเมษายน
ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม กำหนดออก เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม กำหนดออก เดือนธันวาคม 

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร นารายณ์ปริทรรศน์

Journal of MCU Narai review

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

มหาจุฬาสาร

View Journal | Current Issue | Register