วารสารศิลปการจัดการ (Journal of Art Management)

ISSN : 2630-0427 (online)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาศักยภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะบทความทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2. เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

นโยบายการตีพิมพ์

วารสารศิลปการจัดการ เป็นวารสารราย 4 เดือน รับตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในมิติด้านศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

บทความที่ได้รับตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Doubleblind Peer Review)

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารศิลปการจัดการ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) คือ
ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน (ออนไลน์ 30 เมยายน)
ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม (ออนไลน์ 31 สิงหาคม)
ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม (ออนไลน์ 31 ธันวาคม)

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 1, No 2 (2017): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Title

Phrapalad Somchai Damnoen
PDF

Research Articles

Phramaha Nuttakrit Dipamฺkaro
PDF
55-62
Vilaiwan Twichasri
PDF
63-74

Articles

Khaunradee Huedhun
PDF
75-88
Phrakhrubideeka Pijit Dhammavjitto
PDF
89-102
Kanjananat Prathat
PDF
103-118
ดวงใจ ปินตามูล
PDF
119-130

Review Article

Prasong Rayanasukha
PDF
131-138