Journal of Buddhist Studies

Journal of Buddhist Studies

          วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนาพัฒนาสังคม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม รัฐศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา (Journal of Buddhist Studies)  อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารพุทธศาสศตร์ศึกษากำหนด

          ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะ และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 ธันวาคม)

 

Vol 8, No 2 (2017)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)

 

Table of Contents

Research Article

 
Phra Chuanchai Suddhapañño
 
 
วีรยุทธ พงษ์ศิริ
 
 
สุภาพ สิทธิพานิช
 
 
พระมงคล สุมงฺคโล
 
 
พระมหาสาคร วรธมฺโมภาโส
 
 
สม จะเปา
 
 
วสันต์ วิเชียร
 
 
สายทอง อมรรัตนพิบูลย์
 


Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...