Journal of Buddhist Psychology

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา จิตวิทยา พุทธจิตวิทยา ภาษาศาสตร์   และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงบูรณาการที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
         2. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

        บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)
        ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

กำหนดการออกวารสาร

       ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มิถุนายน รูปเล่ม กรกฎาคม)

        ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)

 

 

 

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 4, No 2 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

Table of Contents

Articles

PDF
1-12
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
PDF
13-22
พระอนันตชัย อภินนฺโท
PDF
23-35
กรรณิการ์ มีสวัสดิ์
PDF
36-49
ชายะ มัณฑนาจารุ
PDF
50-59
ตฏิลา จำปาวัลย์
PDF
60-72
วัชระ มารุ่งเรือง
PDF
73-83