วารสารมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ISSN: xxxx-xxxx (Online)

จุดมุ่งหมายและขอบเขต

องค์การสหประชาชาติได้พิมพ์เอกสารชื่อ “Our Common Future” ออกเผยแพร่เมื่อปี 2530 โดยมีสาระเรียกร้องให้ชาวโลกดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและข้อจำกัดของธรรมชาติให้มากขึ้นก่อให้เกิดการการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความสมดุลและปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ด้านการศึกษา สังคมการเมือง วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อคนในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต” วารสารนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นกระบวนทัศน์สหวิทยาการใหม่ที่รวบรวมมุมมองที่หลากหลายและนำกระบวนทัศน์นี้ไปใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวข้อที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับJHSD ได้แก่ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากฐานรากผ่านภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม และศิลปะ ในฐานะที่เป็นวารสารที่มีการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิJHSDยังยินดีเปิดรับประเด็นเพิ่มเติมจากสาขาวิชาต่างๆ เช่น พุทธศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ประชากรศึกษา และการบริหารรัฐกิจ

 

 

Peer Review Process (กระบวนการ Review) 

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความอย่างน้อย 3 ท่าน (Peer-review) โดยใช้การประเมินแบบไม่เห็นกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้นิพนธ์และผู้ประเมิน (Double-Blinded) 

Types of articles (ประเภทของบทความ) : บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ(academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (book review) 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์):  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

Publication Frequency (กำหนดออก):  วารสารตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี 

ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม