วารสารการจัดการการท่องเที่ยว นันทนจิตและจิตบริการ

วารสารการจัดการการท่องเที่ยว นันทนจิตและจิตบริการ มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ ดังนี้

           1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม นันทนจิต กีฬาและนันทนาการและจิตบริการของนักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือบุคคลทั่วไปทั้งจากภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

           2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและวิชาการในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม นันทนจิต กีฬาและนันทนาการ และจิตบริการของนักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ บุคคลทั่วไปทั้งจากภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน

           3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Journals) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม นันทนจิต กีฬาและนันทนาการ และจิตบริการ

           4. เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ ข้อมูลสำหรับคืบค้น และเป็นแหล่งอ้างอิงเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม นันทนจิต กีฬาและนันทนาการ และจิตบริการ

ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน  เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ