วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

   Indexed in  Group 1  


            วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา

           บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน  พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
           ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  วารสารไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ

           ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม     (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มีนาคม รูปเล่ม เมษายน)

           ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน   (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 เมษายน รูปเล่ม กรกฎาคม)

           ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 กรกฎาคม รูปเล่ม ตุลาคม)

           ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม   (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ตุลาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)


Journal Homepage Image

Vol 6, No 2 (2019): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

Table of Contents

Academic Article

พระนราศักดิ์ วรธมฺโม (ธรรมศรีใจ), วิโรจน์ วิชัย, สมหวัง แก้วสุฟอง, สุวิน ทองปั้น, จรัส ลีกา
*พระครูปลัดสุว จนฺทาโภ, ชัยรัตน์ ทองสุข, ศิรธิรางค์ สังสหชาติ, สุวิน ทองปั้น, สุวิน ทองปั้น
สมควร นามสีฐาน, สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก
ดุสิต ปรีพูล, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
จันทนา แสนคำ
สุทธินันท์ ศรีอ่อน
พระปลัดเกษฎา ผาทอง, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, บุญทัน ดอกไธสง, อิสระ สุวรรณบล
ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว

Research Articles

พระวรชัด ทะสา, , สิทธิพร เกษจ้อย
สันติ สิงหาพรม, อุมาวรรณ วาทกิจ
ดร.วิชญ์ มะลิต้น
*พระครูปลัดพีร ธมฺมวุฑฺโฒ
พระราชวุธ ปญฺญาวชิโร เพชรไพร, สมปอง ชาสิงห์แก้ว, พระครูสโมธาน เขตคณารักษ์
*พระมหาพงษ์ศิร คมฺภีรเสฏฺโฐ นามแสง, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
*พระปลัดอภิสิท ธมฺมวุฑโฒ สีพาแลว, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ
, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา
*พระครูอุทัย กิจจารักษ์, *พระครูใบฎีกาส สุวิชาโน
อลีนา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
สมบัติ โพธิ์หล้า, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, สัญญา เคณาภูมิ
วีระชัย รัตรองใต้, วิเชียร รู้ยืนยง
สนอง สุดสะอาด, ศศิรดา แพงไทย
กนิษฐา สุขสมัย, พรชัย เทพปัญญา, นรินทร์ สังข์รักษา
วิไลวรรณ ปันวัง
อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน
พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม (ชัยกุง), จรัส ลีกา, ปัญญา ศาสตรา
พระมหาปพน กตสาโร (แสงย้อย), จรัส ลีกา, สุวิน ทองปั้น, พระมหาจรูญ ฤทธิทิศ
สันชัย พรมสิทธิ์, วันทนีย์ แสนภักดี, สัญญา เคณาภูมิ, พงษ์เมธี ไชยศรีหา
ชานนท์ อรัญสาร, สังเวียน ปินะกาลัง, นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
Xiaomin Ma, จารุณี มณีกุล, ชรินทร์ มั่งคั่ง
มณีรัตน์ อุดม, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
วรเชษฐ์ คงเสน
พระนรินทร์ (สาไชยันต์) สีลเตโช, จรัส ลีกา
ปัญญา ศาสตรา, จรัส ลีกา, อุดม บัวศรี, สุวิน ทองปั้น, พระนรินทร์ สีลเตโช, อัจฉริยะ วงษ์คำซาว