วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

   Indexed in  Group 1  


            วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา

           บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน  พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
           ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  วารสารไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ

           ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม     (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มีนาคม รูปเล่ม เมษายน)

           ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน   (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 เมษายน รูปเล่ม กรกฎาคม)

           ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 กรกฎาคม รูปเล่ม ตุลาคม)

           ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม   (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ตุลาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)


Journal Homepage Image

Vol 6, No 1 (2019): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)

Table of Contents

Title

JG-MCUKK JG-MCUKK
PDF

Academic Article

.พระครูปลัดพีร ธมฺมวุฑฺโฒ
PDF
1-12
พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม (ชัยกุง), จรัส ลีกา, ปัญญา ศาสตรา
PDF
13-23

Research Articles

กาญจนา หาญศรีวรพงศ์, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ
PDF
24-36
.พระมหาเชาวฤทธ ทรัพย์สวัสดิ์ นรินฺโท, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, .พระครูสุธีคัม พระครูสุธีคัมภีรญาณ, หอมหวล บัวระภา
PDF
37-51
พระอธิการนพพร กิตฺติสาโร (ศรีธนปัญญากุล), จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
PDF
52-65
จรัส ลีกา, พระนรินทร์ สาไชยันต์, พระมหาวันดี ปะวะเส, พระมหาใจสิงห์ เถื่อนศรี, สุพจน์ แก้วไพฑูรย์
PDF
66-77
.พระครูสังฆรัก ศิริสำราญ (สุภาจาโร), มนตรี ศรีราชเลา, ธีระพงษ์ มีไธสง
PDF
78-91
.พระราชสิทธิเว พระราชสิทธิเวที, นพวรรณ์ ไชยชนะ, พระครูพิสุทธิ ปัญญาภิวัฒน์, .พระปลัดอนุชาต นรินฺโท, วรรณวรางค์ โพธิคามบำรุง, ชัยภัทร ปทุมทา
PDF
92-105
ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว
PDF
106-118
พระแพรทอง แก้วทองมี, ฉลอง พันธ์จันทร์, ธีระพงษ์ มีไธสง
PDF
119-133
.พระศรีสัจญาณม พระศรีสัจญาณมุนี
PDF
134-145
.พระอธิการบุญช โชติวํโส, พระมหาสำรอง สญฺญโต
PDF
146-158
พระมหาวิโรฒ ปภาโส (มณีวงษ์), จรัส ลีกา, อุดม บัวศรี, สุวิน ทองปั้น, สาคร พรหมโคตร
PDF
159-170
.พระครูสิริพัฒ (นำพล), ธีรภัทร โคตรบรรเทา
PDF
171-182
โรจกร ลือมงคล, รัชดา ภักดียิ่ง
PDF
183-197
ปัณณทัต บนขุนทด, ริรร์ พิมมานุรักษ์, ธนัชพร หาได้, สันติ คู่กระสังข์
PDF
198-211
พระมหาณัฐพันธ สุทสฺสนวิภาณี, จรัส ลีกา
PDF
212-223
ไพฑูรย์ แวววงศ์, ยาใจ พงษ์บริบูรณ์
PDF
224-236
สัมฤทธิ์ ศรีประทุม, พระครูสุธี คัมภีรญาณ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
PDF
237-248
อดุลย์ หลานวงค์, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ
PDF
249-261
จักรพันธ์ จันทร์หอม, ภัทรธิรา ผลงาม
PDF
262-275
ธัญญพัทธ์ สวนดง, จรัส ลีกา, สุวิน ทองปั้น
PDF
276-286
ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง, สุทธภา อินทรศิลป์
PDF
287-301
นภนต์กฤต สรรพอาสา, สมคิด สร้อยน้ำ, นวัตกร หอมสิน
PDF
302-316
ภูรีภัทร ห้วยหงษ์ทอง
PDF
317-337
ภูวนิดา คุนผลิน, วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ, นุชธิดา โยลัย, พิชัย ระเวงวัน
PDF
338-350
ฤตินันท์ บุญกอง, สมคิด สร้อยน้ำ, นวัตกร หอมสิน
PDF
351-366
วรภัทร อาปะโม, ญานิน สุดสวนสี
PDF
367-380
อรรฆพร ประชานุรักษ์, ปรีชา วิหคโต
PDF
381-396
รวมพล จันทศาสตร์, อังกูร ลาภเนตร
PDF
397-411
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ,
PDF
412-422

Book Reveiw

พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท/ศรีจันทร์,
PDF
423-434

Guidelines for Authors

JG-MCUKK MCU-KK
PDF
435-446