วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 

        วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


Vol 4, No 1 (2017): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Table of Contents

Articles

Phramaha Phakhasit Mahaviriyo Sukhjaroechaowarit
PDF
1-15
Phraprasoetsak Ratanayano
PDF
17-31
Phrapreecha kuttajitto
PDF
33-47
Phraphattanaphong Siripanto
PDF
49-63
Mr.Wan Suwannaphong
PDF
65-79
Jarmaree Sirijan
PDF
81-95
Buchit Mokharat
PDF
97-111
Phirot Aksonsua
PDF
113-127