วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสาร มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านพุทธศาสนาและปรัชญา ศาสนา จริยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ จากนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ประเภทของบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความทั่วไปและการวิจารณ์หนังสือ

การพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (double-blind peer review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ :

              วารสารจะมีกระบวนการประเมินคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ หากกองบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับลิ้งค์วารสารที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงานแล้ว พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์


Vol 3, No 2 (2020): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

พระวิทยา ญาณเวที
PDF
1-17
ไชยา เสนแสนยา, ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา
PDF
18-27
พระกฤษฎา แสงจันทร์, จุฬารัตน์ วิชานาติ
PDF
28-41
พระครูโกวิท สุตาภรณ์
PDF
42-54
ธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย, อุทัย สติมั่น
PDF
55-60
พระมณฑล กิตฺตสมฺปนฺโน, พระณฐฐนันท์ อภิปญฺโญ
PDF
61-68
ครรชิต มีซอง, พระมฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม
PDF
69-76
Phramaha Sakarin Dhammalayo, Phramaha Maghavin Purisuttamo
PDF
77-83

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

PDF
84-93