Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2557): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 Administrative Structure of Thai Sangha Organization under the Monarchy and Politics Abstract   PDF
PhramahaAnan Upasod PhramahaAnan Upasod
 
Vol 8, No 2 (2562): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก Abstract   PDF
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, ชูวงศ์ อุบาลี, อัศวิน แก้วพิทักษ์
 
Vol 6, No 2 (2560): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง CHANGE MANAGENT PROCESS AND ACCEPTANCE OF SUFFICIENCY ECONOMY OHILOSOPHY OF COMMUNITY ENTERPRISE GROUPS, MUEANG PAN DISTRICT, LAMPANG PRO Abstract   PDF
Thanakorn Sirisugandha
 
Vol 4, No 2 (2558): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย The moving process the Filipino teachers in Thailand Abstract   PDF
chanidapha Chalorwong
 
Vol 8, No 3 (2562): ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562) กระบวนการเรียนรู้และการขัดเกลาเชิงวัฒนธรรมในคัมภีร์โบราณนครลำปาง สู่สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง Abstract   PDF
พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป, พระมหากีรติ วรกิตฺติ,
 
Vol 5, No 1 (2559): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4 Strategy for School administrators by Four sublime states of mind Abstract   PDF
Phramaha Kwanyuen Fangtasawat
 
Vol 7, No 1 (2561): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 กลวิธีการแปลหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ TRANSLATION STRATEGIES OF BUDDHADHAMMA IN BUDDHISM IN ENGLISH Abstract   PDF
Chalikarn Janthajumrusrat
 
Vol 6, No 2 (2560): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กลวิธีนำหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน THE STRATEGY OF USING THE BUDDHIST ECONOMICS PRINCIPLE IN EVERYDAY LIFE Abstract   PDF
Pattharadach Panchayathanadul
 
Vol 7, No 2 (2561): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 การก้าวขึ้นสู่โครงสร้างอำนาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงในกัมพูชา Abstract   PDF
จุตินันท์ ขวัญเนตร
 
Vol 3, No 1 (2557): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ Knowledge management for Organization learning Abstract   PDF
Busakorn Watthanabut
 
Vol 7, No 1 (2561): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 การจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การสู่ความสำเร็จภายใต้ประเทศไทย 4.0 CHANGE MANAGEMENT FOR ENHANCING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON RECRUITMENT AND SSELECTION OF ORG Abstract   PDF
Surasak ,Jirayu,Wanchai Chamaram,Supsin,Suktam
 
Vol 8, No 1 (2562): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การจัดการทรัพยากรชุมชนเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
ธนกร สิริสุคันธา, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์, บุญฑวรรณ วิงวอน
 
Vol 8, No 3 (2562): ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562) การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธบูรณาการ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
จีรศักดิ์ ปันลำ,
 
Vol 6, No 2 (2560): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY (OHS) AT INTEGRATED SOLID WASTE CENTER Abstract   PDF
Pasinee, Palasit Sakunkoo ,Sittichompoo
 
Vol 8, No 1 (2562): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางACTIVELEARNINGร่วมกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ Abstract   PDF
บุญฤดี อุดมผล
 
Vol 7, No 2 (2561): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ Abstract   PDF
วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และคณะ
 
Vol 7, No 1 (2561): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 การจัดกิจกรรมชุมชนบำบัดแก่ผู้ต้องขังติดยาเสพติด โดยใช้หลักฆราวาสธรรมเป็นกรอบการทำงาน THE COMMUNITY-BASED TREATMENT FOR INMATES USING GHARAVASSA-DHAMMA AS A FRAMEWORK Abstract   PDF
Phra Athikarn Suchat ,Diloke Chanthasaro,Boonim
 
Vol 8, No 3 (2562): ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562) การตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนสังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิตจากกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF
 
Vol 3, No 1 (2557): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ The deciding element in the lives of students case study Maejo University Abstract   PDF
Ittipong Thongsrikaate
 
Vol 7, No 2 (2561): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 การตีความภาพพุทธศิลป์ที่ปรากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดลำปาง Abstract   PDF
พระครู สังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน, พระ พิษณุพล สุวณฺณรูโป, ภัทรเดช ปัณชยาธนาดุล
 
Vol 8, No 3 (2562): ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562) การนำหลักอริยทรัพย์ 7 ไปใช้ในการสร้างความปรองดองของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก Abstract   PDF
ไพรัช พื้นชมภู, จุรี สายจันเจียม, เนาวรัตน์ ผดุงกิจ
 
Vol 7, No 1 (2561): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรกับอาณาจักร RELIGION AND STATE RELATIONSHIP MANAGEMENT Abstract   PDF
Phramahawichan Techadhammo (Kenram)
 
Vol 6, No 2 (2560): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 การบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ขยายโอกาส อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน WORK ADMINISTRATION ACCORDING TO THE PRINCIPIE OF SUFFICIENCY ECONOMY, THE EXTENSION SCHOOLS, PAI DICTRICT, MAE HONG SON PROVINCE Abstract   PDF
Thanomsak Leetam
 
Vol 6, No 2 (2560): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 การบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ขยายโอกาส อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน WORK ADMINISTRATION ACCORDING TO THE PRINCIPIE OF SUFFICIENCY ECONOMY, THE EXTENSION SCHOOLS, PAI DICTRICT, MAE HONG SON PROVINCE Abstract   PDF   Untitled
Thanomsak Leetam
 
Vol 6, No 1 (2560): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 การบริหารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Academic administration the training centre of Provincial Police Region 5, a division of Royal Thai Police Abstract   PDF
Pol.Lt.Col. Napatsawan putta
 
1 - 25 of 249 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>