Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2018): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยของพระสงฆ์ไทย ในประเทศอินเดีย-เนปาล The Process of Propagating Buddhism and Thai Culture of Thai Buddhist Monks in India – Nepal Abstract   PDF
พระครูสิริ ปริยัตยานุศาสก์,ดร.
 
Vol 9, No 1 (2018): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรมในสถานศึกษา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน Abstract   PDF
นันทวดี มณีธร
 
Vol 6, No 1 (2015): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างสุขภาวะทางสังคมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน Abstract   PDF
กัลยาณี สิทธิวุฒิ
 
Vol 7, No 1 (2016): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง Abstract   PDF
เจริญ นุชนิยม
 
Vol 9, No 1 (2018): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) การประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลเบญจธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
พระเอกนรินทร์ อาภากโร
 
Vol 8, No 1 (2017): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 Abstract   PDF
สมพร สมบูรณ์ชัย
 
Vol 6, No 1 (2015): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558) การรับรู้พฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ; เกษตรอินทรีย์ Abstract   PDF
นวพล บัวธนะ
 
Vol 9, No 1 (2018): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) การศึกษาวิเคราะห์ความรักในทัศนะ อัลแบรต์ กามูส์ Abstract   PDF
SAI YEE JAN
 
Vol 6, No 2 (2015): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2558) การศึกษาวิเคราะห์คะลำอีสานเชิงพุทธจริยศาสตร์ Abstract   PDF
พระครู สังฆรักษ์วิวัฒน์ อภิชาโต
 
Vol 7, No 2 (2016): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559) การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอด Abstract   PDF
สุทธิรักษ์ นภาพันธ์
 
Vol 8, No 2 (2017): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560) การศึกษาเชิงวิเคราะห์กฎแห่งกรรมที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท Abstract   PDF
พระมหาสาคร วรธมฺโมภาโส
 
Vol 8, No 1 (2017): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวที ในพุทธปรัชญาเถรวาทของคนไทย Abstract   PDF
พระมหาศุภชัย สุโภภาโส
 
Vol 7, No 1 (2016): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อในพิธีกรรมเกี่ยวกับการแต่งงาน ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่ากับชาวพุทธล้านนา Abstract   PDF
พระภาสน ถิรจิตฺโต
 
Vol 7, No 1 (2016): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) การศึกษาเปรียบเทียบระบบความสัมพันธ์ในเครือญาติกลุ่มชาติพันธุ์ ม้งกับกลุ่มสังฆะในพระพุทธศาสนา Abstract   PDF
พระอำนาจ พุทฺธวํโส
 
Vol 7, No 2 (2016): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559) การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอบสวนวินัย พระสังฆาธิการกับวินัยตำรวจ Abstract   PDF
วิจิตร เรือนอินทร์
 
Vol 6, No 2 (2015): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2558) การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเจตนาของพุทธปรัชญาเถรวาทกับเจตน์จำนงเสรีของ ฌอง -ปอล ซาร์ต Abstract   PDF
 
Vol 7, No 2 (2016): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559) การสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง “อดีตกาล ( Past Tenses )” โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ Abstract   PDF
ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
 
Vol 7, No 2 (2016): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559) การสำรวจวิเคราะห์ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ Abstract   PDF
พระครู ประวิตรวรานุยุต,ดร.
 
Vol 6, No 1 (2015): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558) การส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
นิลุบล เบ็ญจกุล
 
Vol 8, No 2 (2017): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์คะฉี่น บ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
สม จะเปา
 
Vol 8, No 2 (2017): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อวิถีชีวิตชนเผ่าละว้าหมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน Abstract   PDF
พระมงคล สุมงฺคโล
 
Vol 9, No 1 (2018): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) การใช้หลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานเชิงบูรณาการของผู้บริหารเทศบาล ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
ทวีศักดิ์ สุขกมล
 
Vol 8, No 1 (2017): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบล ลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน Abstract   PDF
ศรุดา สิงห์คำโล
 
Vol 7, No 1 (2016): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) ความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธที่มีต่อพระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก เชียงใหม่ Abstract   PDF
พระภูเมธ สุเมโธ
 
Vol 6, No 1 (2015): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558) คุณลักษณะเฉพาะของพุทธสาวก : กรณีศึกษาหลวงปู่หล้าตาทิพย์ (พระครูจันทสมานคุณ) Abstract   PDF
จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
 
1 - 25 of 73 Items 1 2 3 > >>