Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2016): ปีที่1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) กัมมัฏฐานสายพุทโธในสังคมไทย Abstract   PDF
 
Vol 2, No 1 (2017): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) การพัฒนาความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคตามหลักอริยสัจ 4 Abstract   PDF
พระสมุห์วัลลภ วลฺลโภ (เจสระ)
 
Vol 1, No 2 (2016): ปีที่1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) การพัฒนาจิตเพื่อลดความยึดติดในมิติทางพระพุทธศาสนา Abstract   PDF
พระสมุห์วัลลภ วลฺลโภ (เจสระ)
 
Vol 3, No 1 (2018): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) การลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายด้วยหลักพุทธจิตวิทยา Abstract   PDF
วริทธิ์ตา จารุจินดา
 
Vol 4, No 1 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) การใช้หลักเบญจธรรมในการดำเนินชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
 
Vol 4, No 2 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) การให้การปรึกษาครอบครัวของ Satir ตามแนวพุทธจิตวิทยา Abstract   PDF
 
Vol 4, No 2 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) การให้การปรึกษาคู่สมรสในครอบครัวเดี่ยว Abstract   PDF
กรรณิการ์ มีสวัสดิ์
 
Vol 3, No 2 (2018): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) การให้คำปรึกษาผู้สูงอายุในครอบครัวแบบสังคมเมือง Abstract   PDF
กรรณิการ์ มีสวัสดิ์
 
Vol 3, No 2 (2018): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) การให้คำปรึกษาแบบไม่นำทาง Abstract   PDF
พระอนันตชัย อภินนฺโท (ขันโพธิ์น้อย)
 
Vol 2, No 2 (2017): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) การให้คำปรึกษาและการเสริมสร้างพลังความคิดเชิงบวกในผู้สูงอายุ Abstract   PDF
พระสมุห์วัลลภ วลฺลโภ (เจสระ)
 
Vol 2, No 2 (2017): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ความทุกข์ในอริยสัจ 4 Abstract   PDF
พระอนันตชัย อภินนฺโท (ขันโพธิ์น้อย)
 
Vol 3, No 1 (2018): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ Abstract   PDF
ตฏิลา จำปาวัลย์
 
Vol 4, No 1 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมอิทธิบาท 4 กับบทบาทการสอนวิปัสสนาภาวนาของพระสงฆ์อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท Abstract   PDF
 
Vol 4, No 1 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ความสุขในการทำงานตามหลักพุทธจิตวิทยาของข้าราชการ สังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหม Abstract   PDF
กันต์พงษ์ เดชอภิรักษ์ชน, นิรนาท แสงสา
 
Vol 3, No 2 (2018): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) คุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษาครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยา Abstract   PDF
ตฏิลา จำปาวัลย์
 
Vol 4, No 2 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) จิตวิทยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชั้นเรียน Abstract   PDF
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
 
Vol 3, No 2 (2018): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ Abstract   PDF
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
 
Vol 3, No 2 (2018): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ทิฏฐิ : รากฐานของความขัดแย้ง Abstract   PDF
ชายะ มัณฑนาจารุ
 
Vol 1, No 1 (2016): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง การจัดการเกี่ยวกับอบายมุขในสังคมไทยปัจจุบัน : แนวคิดทางพระพุทธศาสนา เขียนโดย ชวโรฒน์ วัลยเมธี Abstract   PDF
PhamahaBunsong Siriphattho
 
Vol 2, No 1 (2017): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “มนุษยนิยมในบทกวีซีไรต์” Abstract   PDF
พระจาตุรงค์ ชูศรี
 
Vol 2, No 1 (2017): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) บูรณาการพุทธจิตวิทยาและพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดแก้ไขปัญหาชีวิต ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม Abstract   PDF
 
Vol 4, No 1 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 Abstract   PDF
 
Vol 4, No 1 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ปัจจัยทางพุทธธรรมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของจิตใจเพื่อการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด Abstract
พระมหาพินิจ ฐิตปญฺโญ
 
Vol 4, No 1 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการกำหนดอนาคตชีวิตตนเอง ของวัยรุ่นในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี Abstract   PDF
กฤตกัญญาวีร์ วรธรรมธยาน์
 
Vol 4, No 1 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนา ความสมดุลของชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชน Abstract   PDF
เย็นจิต สิงหะพันธุ, สาระ มุขดี
 
1 - 25 of 56 Items 1 2 3 > >>