Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 2 (2018): July - December A Construction of Three-Tier Diagnostic Test in Mathematics for Prathomsuksa 3 Students in Office of Uthaithani Primary Education Service Area 2 (การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบสามระดับ ในวิชาคณิตศาสตร์ฯ) Abstract   PDF
Pimnapaporn Kamdee, Asst.Prof. Dr.Chatsiri Piyapimonsit, Dr.Tongta Somchaipeng
 
Vol 5, No 2 (2018): July - December A Formation of Freedom Patterns of Thomas Hobbes and Theravada Buddhist Philosophy (รูปแบบการสร้างเสรีภาพของโทมัส ฮอบส์กับพุทธปรัชญาเถรวาท) Abstract   PDF
PhramahaPrapas Parichano (Kaewketpong), Phrarajpariyattivimol Srisura, PhramahaSakol Subharamethi, PhraThammarat Khematharo, PhrakrupaladTongbia Supabhaso, Pravech Vathakaew
 
Vol 6, No 1 (2019): January - June 2019 A Model on Applying Buddhist Doctrines to Solve the Problems of Liquor Drinking of People in the Central Region of Northeast Thailand (รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาการดื่มสุราของประชาชนภาคอีสานตอนกลาง) Abstract   PDF
Sunthorn Artniyom
 
Vol 6, No 1 (2019): January - June 2019 A Study of Approach to Intergrade the Dhamma Principles Appeared in Bang Fai Festival with Local Curriculum in the Educational Institutes Under Udonthani Municipality (การศึกษาแนวทางบูรณาการหลักธรรมที่ปรากฏในประเพณีบุญบั้งไฟ กับหลักสูตรท้องถิ่นฯ) Abstract   PDF
Phraworasan Varadhammo Wattanawong
 
Vol 6, No 1 (2019): January - June 2019 A Study of Buddhist Ethics in the Ceremony ‘Ram-Phi-Fa’ of Non Khwao Villagers, Banlao Sub-District, Ban Fang District, Khon Kaen Province (ศึกษาคติธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีลำผีฟ้าของชาวบ้านโนนเขวา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น) Abstract   PDF
PhraThammakit Pãññãvajiro Jampornchainan
 
Vol 6, No 1 (2019): January - June 2019 A Study of Students’ Behaviors in Using the Social Media Networks based on Yonisomanasikara Principles in Chaiyaphum Rajabhat University (การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คตามหลักโยนิโสมนสิการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) Abstract   PDF
PhraPrakronsil tãsso Somjai
 
Vol 6, No 1 (2019): January - June 2019 A study of Teachers Role in Promoting Democracy in Secondary Schools under Sisaket Provincial Administrative Organization (การศึกษาบทบาทของครูในการสร้างเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ) Abstract   PDF
Weerawat Sangroumjai
 
Vol 5, No 2 (2018): July - December Addressing Rice Farmers’ Debt Problems with Rule of Buddhism-Based Economy (การแก้ปัญหาหนี้สินชาวนาด้วยหลักเศรษฐกิจเชิงพุทธ) Abstract   PDF
PhrakhuPateepweeradham Phanya Phayapateepo, Suwin Thongpan
 
Vol 2, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘ An Analytical Study of the Relation Between Human and Nature in Theravada Buddhist Philosophy. Abstract   PDF
Ven. Ratanak Keo (Ratanasilo), Dr. Phrakhrubhavanabodhikun, Assoc. Prof. Udom Buasri, Assoc. Prof. Dr. Dipti Visuddhangkoon Visuddhangkoon
 
Vol 5, No 2 (2018): July - December An Analytical Study of the Systems Theory and the Principles of self managing, people managing, and task managing in Buddhism (วิเคราะห์ทฤษฏีการบริหารการศึกษาเชิงระบบกับหลักคำสอน ด้านการครองตน การครองคน การครองงานในพุทธศาสนา) Abstract   PDF
Phramaha Maghavin Purisuttamo, Manatsawee Srinont
 
Vol 2, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘ An Analytical Study of the Views on Meritorious and Demeritorious Deeds of Theraväda Buddhism in Kampongcham Province, Cambodia Abstract   PDF
Ven. Phlech Meas (Dhammarakkhito)
 
Vol 5, No 2 (2018): July - December An Application of Buddhist Principle to Develop The Elderlies Potential for Transferring Health Care Wisdom (การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพการถ่ายทอด ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ) Abstract   PDF
Thaksina Krairach, Napapom Laungmongkhonchai, Nuttaphon Kumsirirak, Sujima Tinyasap
 
Vol 5, No 2 (2018): July - December An Application of Sangahavatthu 4 for Human Resource Management (การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์) Abstract   PDF
PhrakhruNipapattarakij Thitasaddho
 
Vol 5, No 2 (2018): July - December An application of the Samakheedhamma principles to Create in the Central Northeast Region people’s reconciliation (การประยุกต์หลักสามัคคีธรรมเพื่อสร้างความปรองดองของประชาชน ภาคอีสานตอนกลาง) Abstract   PDF
Sunthorn Artniyom, Banjong Lawalee, Adisak Thumanan
 
Vol 6, No 1 (2019): January - June 2019 An Evaluation of The School Lunch Project in Nong Chok District, Department of Education, Bangkok Metropolitan Administration(การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร) Abstract   PDF
Rugkate Chunpen
 
Vol 5, No 2 (2018): July - December Appendix Abstract   PDF
Guide for Author
 
Vol 5, No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2018 กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Reconciliation Process for Local governments: Case study of Thapra Sub-District Municipality, Muang District in KhonKaen Province Abstract   PDF
Busba Buaprom
 
Vol 2, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา Abstract   PDF
Phra Sarayut Nontapa
 
Vol 4, No 1 (2017): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 กลยุทธ์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น Abstract   PDF
ธวัช ทะเพชร
 
Vol 6, No 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 การจัดการ “การครอบงำทางวัฒนธรรมแบบใหม่” ของตลาดต้องชม Abstract   PDF
พระครูปริยัติ กิตตยาภรณ์
 
Vol 5, No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2018 การจัดการความขัดแย้งข้อพิพาทแรงงานตามหลักสาราณียธรรม 6 Managing of labor conflict following the rule of Pure Thought 6 Abstract   PDF
PhrakruNitichanthachot Bunkhan
 
Vol 2, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘ การจัดการความขัดแย้งตามแนวพระพุทธศาสนา Abstract   PDF
พระมหาประกาศ อาภากโร
 
Vol 1, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗ การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning รายวิชา ๔๑๙๓๑๗ สุนทรียศาสตร์ Abstract   PDF
หอมหวล บัวระภา
 
Vol 6, No 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 การจัดการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความรับผิดชอบในการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย Abstract   PDF
พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ, สมควร นามสีฐาน, ประยูร แสงใส
 
Vol 6, No 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ Abstract   PDF
พระประนม ฐิตมโน, สาคร มหาหิงค์, สมควร นามสีฐาน, พรชัย วันทุม
 
Vol 6, No 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม Abstract   PDF
, สาคร มหาหิงค์, รัชนี จรุงศิรวัฒน์
 
Vol 2, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ การบริหารงานกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
เมย์ลภัส อิงธน อิงธนาธัญรัศม์, เพ็ญพิสุทธิ์ ไชยกาญจน์
 
Vol 2, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘ การบริหารงานตามหลักสุจริต ๓ ของผู้บริหารเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
Prakhu Sungkarakmontree Thavaro, พระมหาสำราญ กม ผศ.ดร., Assist.Prof.Dr.Chanchai Huatsri, ดร.ปัญญา คล้ายเดช
 
Vol 2, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม Abstract   PDF
ชลธิชา โนนทิง
 
Vol 3, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Abstract   PDF
นายณัฐนนท์ หล้าเครือ
 
1 - 30 of 223 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>