Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 3 (2559): ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ Management Process of Globalization Abstract   PDF
พัฐณสิญ นวโลจิตรัตน์
 
Vol 5, No 1 (2560): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 การติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่นที่ ๖๑ Abstract   PDF
 
Vol 3, No 3 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ เพื่อการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ Application of Good Governance Into Practice for The Management of The New Organization Abstract   PDF
พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ
 
Vol 3, No 2 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหาชีวิตในสังคมไทยปจจุบัน Ditthadhammikattha for Life Problems Solution in the Present Thai Society Abstract   PDF
สุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก
 
Vol 3, No 2 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ The Sangha Administration of Sangha Administrator In Phichai District, Uttaradit Province Abstract   PDF
ณรงค์ฤทธิ์ ฐานธมฺโม
 
Vol 3, No 1 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 การบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดกำแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ The Personnel Risk Management In The School By The Four Noble Truths Under The Office of Secondary Abstract   PDF
ช่อเอื้อง ธรรมศักดิ์
 
Vol 4, No 1 (2559): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 การบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ The Administration in Accordance with TheSappurisdhamma of Leaders In Srithep Sub District Administrative Organization, Phetchabun Province Abstract   PDF
 
Vol 2, No 1 (2557): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตำรวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ An administration in Accordance with Aprihaniyadhamma in Ladyao Police Station, Nakhon Sawan Province Abstract   PDF
กมล เรือนทอง
 
Vol 3, No 2 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ Personnel Administration of The Phrapariyattidhamma School’s In Muang District, Nakhonsawan Province Abstract   PDF
พนมเทียร ปุญฺญชาโต
 
Vol 4, No 2 (2559): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา The Pesonnel Administration According to Sappurisadhamma Vii of Secondary School Administrators Abstract   PDF
 
Vol 4, No 3 (2559): ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ The School Administration of Buddhist Way Schools Under NakhonSawan Municipality Abstract   PDF
ธเนศ เพียรกสิกรรม
 
Vol 2, No 2 (2557): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล The Administration Schools in accordance Good Governance Abstract   PDF
พระสรรชัย ชยธมฺโม
 
Vol 3, No 1 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ The Administration of PhraPariyatidhamma School Group Four Abstract   PDF
 
Vol 2, No 1 (2557): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 การบำบัดความหิวในพระพุทธศาสนาเถรวาท The Cure of Hunger in Theravada Buddhism Abstract   PDF
 
Vol 4, No 2 (2559): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพระราชวชิรเมธี,ดร. (วีระ วรปญฺโญ) An Integration. Buddhadhamma for ImprovinyThe Youth : A Case Study of Phrarajwachiramethee (Weeravarapanno) Abstract   PDF
พระโกมินทร์ สนฺติกโร
 
Vol 4, No 2 (2559): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย The Sangha Administration By Buddha’s Discipline Teaching Abstract   PDF
 
Vol 4, No 3 (2559): ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน The performance of the Tambon Administrative Wat Khok Manorom offense. According to public perception Abstract   PDF
สนอง ใจสุข
 
Vol 3, No 2 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของกำลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Performance Working In Accordance With Iddipadadhamma By The Personnels of Development Division’3 Samorkhae Sub-District Muang District, Phitsanulok Province Abstract   PDF
ดนุชัช กองแก้ว
 
Vol 2, No 1 (2557): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม The Application of Buddha-DhammaPrinciple to Solve Environmental Problem Abstract   PDF
จาลึก สญฺโต
 
Vol 4, No 3 (2559): ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ An Application of Four Brahmaviharas in Personnel Administration of Educational Administrators UnderNakhonsawan PrimaryEducat Abstract   PDF
ปาริชาติ ประมูลทรัพย์
 
Vol 3, No 1 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 การประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหาเยาวชน An Application of The Principles of Bhãvanã forThe Problems Solving of Youth Abstract   PDF
 
Vol 3, No 3 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายใน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ Application of Aparihaniyadhamma7 to Internal Supervision of Secondary Schools In Nakhonsawan Province Abstract   PDF
กัญญา ขำดวง
 
Vol 2, No 1 (2557): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 การป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน Fraud Protection and Participation of The Public Abstract   PDF
ประจักษ์ ขุราษี
 
Vol 3, No 1 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจทางหลวง เขตภาคเหนือตอนล่าง The Life Quality Development In Working of Highway Police At Lower Northern Region Abstract   PDF
ณรงค์ สุวรรณโชติ
 
Vol 3, No 3 (2558): ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำมุ่งให้บริการของผู้บริหาร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น The Developing Servant Leadership Trait of Executives In Local Government Abstract   PDF
สุขอุษา นุ่นทอง
 
1 - 25 of 121 Items 1 2 3 4 5 > >>